สายวิชาการ  
1. ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร
  • ห้องทำงาน Pr. 203 ตึกพรีคลินิก  โทร.8185
หัวหน้าภาควิชาฯ

2. ผศ.ดร.วนิดา สุขเกษศิริ

  • ห้องทำงาน Pr.201 ตึกพรีคลินิก  โทร. 8181
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย

3. อ.ดร.ภญ.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ

  • ห้องทำงาน Pr. 205 ตึกพรีคลินิก โทร.8175
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

 

คณาจารย์
 
1. รศ.ดร.เบญจมาศ จันทร์ฉวี
o ห้องทำงาน Pr. 215 ตึกพรีคลินิก
โทร.8177

รองศาสตราจารย์
2. ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์

o ห้องทำงาน Pr. 229 ตึกพรีคลินิก
โทร.8180

 

3. อ.ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย

ห้องทำงาน Pr.223 ตึกพรีคลินิก

โทร. 8183

4อ.ดร.สุพรรษา ก้งเซ่ง 

o ห้องทำงาน Pr. 231 ตึกพรีคลินิก

โทร. 8182

5. อ.ดร.ภก.ธันว์ สุวรรณเดชา

o ห้องทำงาน Pr.221 ตึกพรีคลินิก

โทร.8174

6. อ.ดร.ภก.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ 
o ห้องทำงาน Pr.205 ตึกพรีคลินิก
โทร.8175

7. อ.ภก.วริทธิ์ เรืองเลิศบุญ (ลาศึกษาต่อ)
o ห้องทำงาน Pr.- ตึกพรีคลินิก
โทร.-