1. นางนิรชา ยันเยี่ยม
o ห้องทำงาน ML303A ตึก ML 
โทร.8155
 นักวิทยาศาสตร์
2. นางสาวจิรภา พันธ์รัตน์
o ห้องทำงาน ML303A ตึก ML 
โทร.8155
 นักวิทยาศาสตร์
1. นายสมชาย พิสสุพรรณ 
o ห้องทำงาน Pr.212 ตึกพรีคลินิก 
โทร.8187
พนักงานห้องปฏิบัติการ


สายสนับสนุนบริหารและธุรการ
 
1. นางสาวศรัณยา นพสุวรรณ
o ห้องทำงาน Pr.211 ตึกพรีคลินิก
โทร.8171
เลขานุการภาควิชา
2. นางสาวอารีรัตน์ แซ่เจน
o ห้องทำงาน Pr.211 ตึกพรีคลินิก
โทร.8172
พนักงานธุรการ