ฺแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสุตร

- แผ่นพับแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2560

- แผ่นพับแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2561

- แผ่นพับแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2562

มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา 

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2555

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

- สารสนเทศประกันคุณภาพ AUNQA ปีการศึกษา 2560

1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตที่พึงประสงค์

2.Alignment PELOs กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย

3. Alignment PELOs กับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

4. CELOs ของรายวิชา

3. CELOs alignment with PELOs and activity

4. ตารางที่่ 3.1.2 การออกแบบรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับ PELOs ของหลักสูตร

5. ตาราง 4.1 ความสอดคล้องของปรัชญาการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมของหลักสูตร ฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์