สถานที่ติดต่อ ภาควิชาเภสัชวิทยา

หัวหน้าภาควิชา ห้อง PR 207 โทร.8178 
สำนักงานภาควิชา  ห้อง PR 211 โทร.8171-2
ลขานุการภาควิชา  ห้อง PR 211 โทร.8171

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์/โทรสาร :0-7428-8171-2  โทรสาร 0-7444667-8