ความเป็นมา ....
ภาควิชาเภสัชวิทยาก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2516 ในฐานะเป็นหน่วยวิชา 1 ใน 5 ของหน่วยงานพรีคลินิก ซึ่งได้แก่ หน่วยวิชากายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา และเภสัชวิทยา ต่อมาได้ปรับฐานะเป็นภาควิชาในปีพ.ศ. 2519 


ภารกิจหลักคือการให้บริการการสอนด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ต่อมาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเน้นเภสัชวิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยา ในปีพ.ศ. 2530 และ 2533 ตามลำดับ


ปัจจุบัน....
ภาควิชาเภสัชวิทยาเปิดสอนรายวิชาเภสัชวิทยา พิษวิทยา และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต เภสัชศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพเน้นเภสัชวิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยา


ภาควิชาเภสัชวิทยาดำเนินงานวิจัยด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา รวมทั้งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นในต่างประเทศทั้งในด้านการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ