ปีการศึกษา

ชื่อ-สกุล

สถานะ

หัวข้อวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

สถานที่ติดต่อ

2556

น.ส.นฤมล เส้งนนท์

กำลังศึกษา

การศึกษาเมแทบอลิซึมของพืชกระท่อมในอาสาสมัครปกติ 

รศ.สมสมร  ชิตตระการ

 

2556

น.ส.นัดดาภรณ์ บัวศรี

กำลังศึกษา

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของพืชกระท่อมในอาสาสมัครปกติ 

ดร.วันดี  อุดมอักษร

 

2557

น.ส.กานต์ศศิน เศียรอุ่น

กำลังศึกษา

การศึกษาผลของสารสกัดจากใยตาลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตรปโตโซโตซิน 

ดร.วันดี  อุดมอักษร

 

2557

นางสวนา สิงห์ขรณ์

กำลังศึกษา

กลไกของ ECa233 ต่อการแบ่งตัวและการเลื่อนที่ของเซลล์คีราติโนไซต์ 

ดร.วนิดา  สุขเกษศิริ