เอกสารประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญาโท เภสัชวิทยา

   1. มคอ. 2 หลักสูตรปริญญาโท

- ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2555

- ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 

  1. แผนพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักสูตรปริญญาโท เภสัชวิทยา
  2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปริญญาโท เภสัชวิทยา หลักสูตรปริญญาโท เภสัชวิทยา หลักสูตรปริญญาโท เภสัชวิทยา หลักสูตรปริญญาโท เภสัชวิทยา
  3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท เภสัชวิทยา หลักสูตรปริญญาโท เภสัชวิทยา หลักสูตรปริญญาโท เภสัชวิทยา
  4. Alignment ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะและมหาวิทยาลัย
  5. Alignment ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชากับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
  6. Alignment ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  7. การจาแนกระดับของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยจาแนกตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะสาขา (Subject specific outcome) และ ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic outcome)