เอกสารหลักสูตร

   แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสุตร

  - แผ่นพับแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2560

  - แผ่นพับแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2561

  - แผ่นพับแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2562

  มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา

  - หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2555

  - หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559

  สารสนเทศประกันคุณภาพ AUNQA ปีการศึกษา 2560

  1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตที่พึงประสงค์

  2. Alignment PELOs กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย

  3. Alignment PELOs กับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

  4. CELOs ของรายวิชา

  3. CELOs alignment with PELOs and activity

  4. ตารางที่่ 3.1.2 การออกแบบรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับ PELOs ของหลักสูตร

  5. ตาราง 4.1 ความสอดคล้องของปรัชญาการศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมของหลักสูตร ฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  Copyright © 2021 ภาควิชาเภสัชวิทยา. All Rights Reserved.
  Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  © Your Company. All Rights Reserved.
  Free Joomla! templates by Engine Templates