บุคลากร

  คณาจารย์ สนับสนุน 

  1. ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร

  o ห้องทำงาน Pr. 203 ตึกพรีคลินิก  โทร.8185

  1. นางนิรชา ยันเยี่ยม
  o นักวิทยาศาสตร์
  o ห้องทำงาน ML303A ตึก ML โทร.8155

  2. ผศ.ดร.วนิดา สุขเกษศิริ

  o ห้องทำงาน Pr.201 ตึกพรีคลินิก  โทร. 8181

  2. นางสาวจิรภา พันธ์รัตน์
  o นักวิทยาศาสตร์
  o ห้องทำงาน ML303A ตึก ML โทร.8155

  3. อ.ดร.ภญ.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ

  o ห้องทำงาน Pr. 205 ตึกพรีคลินิก โทร.8175

  3. นายสมชาย พิสสุพรรณ 
  o พนักงานห้องปฏิบัติการ
  o ห้องทำงาน Pr.212 ตึกพรีคลินิก โทร.8187
  4. รศ.ดร.เบญจมาศ จันทร์ฉวี
  o ห้องทำงาน Pr. 215 ตึกพรีคลินิก โทร.8177

   
  5. ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์

  o ห้องทำงาน Pr. 229 ตึกพรีคลินิก โทร.8180

   

  6. ผศ.ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย

  ห้องทำงาน Pr.223 ตึกพรีคลินิก โทร. 8183

  7. อ.ดร.สุพรรษา ก้งเซ่ง 

  o ห้องทำงาน Pr. 231 ตึกพรีคลินิก โทร. 8182

  8. อ.ดร.ภก.ธันว์ สุวรรณเดชา

  o ห้องทำงาน Pr.221 ตึกพรีคลินิก โทร.8174

  9. อ.ดร.ภก.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ 
  o ห้องทำงาน Pr.205 ตึกพรีคลินิก โทร.8175

  7. อ.ภก.วริทธิ์ เรืองเลิศบุญ (ลาศึกษาต่อ)
  o ห้องทำงาน Pr.- ตึกพรีคลินิก โทร.-
  Copyright © 2021 ภาควิชาเภสัชวิทยา. All Rights Reserved.
  Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
  © Your Company. All Rights Reserved.
  Free Joomla! templates by Engine Templates